Có 1 kết quả:

di ương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Di hoạ 遺禍.