Có 1 kết quả:

di độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều tai hại để lại cho người sau.

Một số bài thơ có sử dụng