Có 1 kết quả:

di hoạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối tai hại để lại cho đời sau.

Một số bài thơ có sử dụng