Có 1 kết quả:

di thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bề tôi của triều vua trước.