Có 1 kết quả:

di biểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ tâu vua của người bề tôi trước khi chết.

Một số bài thơ có sử dụng