Có 1 kết quả:

di kế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mưu mô sơ sót. Sự tính toán hỏng.