Có 1 kết quả:

liêu tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa xôi vắng vẻ. Cũng nói Tịch liêu.

Một số bài thơ có sử dụng