Có 1 kết quả:

tị hiềm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vì thù ghét mà tránh mặt nhau.

Một số bài thơ có sử dụng