Có 1 kết quả:

tị thật tựu hư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xem “tị thật kích hư” 避實擊虛.