Có 1 kết quả:

tỵ lôi châm

1/1

tỵ lôi châm

phồn thể

Từ điển phổ thông

cột thu lôi