Có 1 kết quả:

hoàn hồn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sống lại, hồn trở về nhập vào xác — Ta còn hiểu hết sợ ( sợ thì hết hồn, hết sợ thì hồn trở lạ ).

Một số bài thơ có sử dụng