Có 1 kết quả:

nhĩ ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói nông cạn.