Có 1 kết quả:

biên bức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung dung mạo cử chỉ một người.

Một số bài thơ có sử dụng