Có 1 kết quả:

biên lưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẩy ra biên giới làm límh thú.

Một số bài thơ có sử dụng