Có 1 kết quả:

biên kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sự biết sự thấy hẹp hòi, chỉ có một bên.