Có 1 kết quả:

biên ấp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phiếm chỉ khu vực ở biên cảnh. § Còn gọi là “biên thành” 猶邊.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng dân cư ở biên giới.