Có 1 kết quả:

la kị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính cưỡi ngựa đi tuần.