Có 1 kết quả:

ấp nhân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người trong làng, trong ấp.
2. Người cùng làng, cùng ấp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cùng huyện.

Một số bài thơ có sử dụng