Có 1 kết quả:

ấp tôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “ấp hầu”.