Có 1 kết quả:

na ma

1/1

na ma

giản thể

Từ điển phổ thông

1. vì vậy, cho nên
2. và