Có 1 kết quả:

na đảo dã thị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cũng đúng, phải rồi. ◎Như: “na đảo dã thị, ngã môn hạ thứ tảo điểm lai” 那倒也是, 我們下次早點來.