Có 1 kết quả:

na ma

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phiên âm tiếng Phạn, có nghĩa là nhiều lắm ( Namah ), sau trở thành tiếng cầu nguyện, và tiếng chào nhau của các Phật tử. Ta vẫn đọc trại thành Nam vô, hoặc Na mô, hoặc Nam mô.