Có 1 kết quả:

na lý

1/1

na lý

giản thể

Từ điển phổ thông

ở đó, chỗ đó

Một số bài thơ có sử dụng