Có 1 kết quả:

na ma

1/1

na ma

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. vì vậy, cho nên
2. và

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là: “na mạt” 那末; “na môn” 那們; “na ma” 那嗎.
2. Như vậy. ◎Như: “nhĩ hà tất na ma sanh khí ni? ngã chỉ thị khai cá ngoạn tiếu bãi liễu!” 你何必那麼生氣呢? 我只是開個玩笑罷了.
3. Cho nên. ◎Như: “nhĩ kí nhiên bất lai, na ma ngã dã đắc tẩu liễu” 你既然不來, 那麼我也得走了.
4. Bên ấy. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Lí Hoàn hựu chúc phó Bình Nhi đả na ma thôi trứ Lâm Chi Hiếu gia đích, khiếu tha nam nhân khoái bạn liễu lai” 李紈又囑咐平兒打那麼催著林之孝家的, 叫他男人快辦了來 (Đệ cửu thập thất hồi) Lí Hoàn lại dặn dò Bình Nhi qua bên ấy giục vợ Lâm Chi Hiếu mau mau nhắn ông ta sắm sửa hậu sự (cho Đại Ngọc).
5. Đặt trước từ số lượng: biểu thị ước lượng, khoảng chừng. ◇Trương Thiên Dực 張天翼: “Bôn liễu na ma nhất nhị thập trượng viễn, nữ đích bào thượng khứ thu tha hồi lai” 奔了那麼一二十丈遠, 女的跑上去揪他回來 (Di hành 移行, Ôn nhu chế tạo giả 溫柔製造者).