Có 1 kết quả:

bang bá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ vị đứng đầu một châu thời xưa, tức vị Châu mục — Chỉ vị vua chư hầu.