Có 1 kết quả:

bang gia

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nước và nhà, chỉ quốc gia. ◇Lục Cơ 陸機: “Nhi bang gia điên phúc, tông miếu vi khư” 而邦家顛覆, 宗廟為墟 (Niện vong luận hạ 辯亡論下) Nước nhà mà nghiêng ngửa thì tông miếu hoang vu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước và nhà. Như Quốc gia. Hát nói của Cao Bá Quát có câu: » Thân hệ bang gia hữu dụng «. Nghĩa là tấm thân người con trai được ràng buộc với nhà với nước, sau cùng phải được dùng tới.

Một số bài thơ có sử dụng