Có 1 kết quả:

bang lão

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên gọi các vai đạo tặc hoặc gian ác trong các vở tuồng thời cổ.