Có 1 kết quả:

tà tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ xấu xa, không ngay thẳng.

Một số bài thơ có sử dụng