Có 1 kết quả:

tà khúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghiêng và cong. Chỉ sự không ngay thẳng.