Có 1 kết quả:

tà thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị thần xấu xa, làm hoặc dạy điều ác.