Có 1 kết quả:

tà thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bề tôi xấu xa.