Có 1 kết quả:

tà thuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tư tưởng xấu xa đem truyền bá ra.

Một số bài thơ có sử dụng