Có 1 kết quả:

tà mưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tà kế 邪計.