Có 1 kết quả:

tà âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tiếng nhạc lời ca không chính đáng, làm xấu xa tâm hồn người nghe.