Có 1 kết quả:

tà ma

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ ma quỷ hại người.

Một số bài thơ có sử dụng