Có 1 kết quả:

hàm đan

1/1

hàm đan

giản thể

Từ điển phổ thông

thành Hàm Đan (kinh đô nước Triệu)