Có 1 kết quả:

quận quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức đứng đầu một quận.