Có 1 kết quả:

quận tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quận quan 郡官.

Một số bài thơ có sử dụng