Có 1 kết quả:

quận trưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức hàng chánh đứng đầu một quận ngày nay.