Có 1 kết quả:

bộ ngũ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hàng đội binh lính.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hàng đội binh lính.

Một số bài thơ có sử dụng