Có 1 kết quả:

bộ đường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng gọi các vị quan đứng đầu các cơ quan trong một bộ của triều đình nhà Thanh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi các vị quan đứng đầu các cơ quan trong một bộ của triều đình thời xưa.