Có 1 kết quả:

bộ tướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quan võ dưới quyền đại tướng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị tướng dưới quyền.