Có 1 kết quả:

bộ thuộc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuộc quan.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Bộ hạ 部下.

Một số bài thơ có sử dụng