Có 1 kết quả:

bộ trưởng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Viên chức đứng đầu một bộ trong chính phủ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức đứng đầu mộ trong chính phủ.