Có 1 kết quả:

bộ đội

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đội ngũ, quân đội.  

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung quân đội, lực lượng võ trang có tổ chức.