Có 1 kết quả:

bưu kiện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đồ vật gửi qua bưu điện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ vật gửi theo đường bưu điện.