Có 1 kết quả:

bưu cục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức “bưu chính cục” 郵政局.