Có 1 kết quả:

bưu sai

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người đưa thư. § Tên gọi chính thức là “bưu vụ sĩ” 郵務士.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đưa thư. Còn gọi là Bưu tá.