Có 1 kết quả:

bưu chính cục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cơ quan lo việc chuyển thư từ và đồ vật. § Gọi tắt là “bưu cục” 郵局.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cơ quan lo việc chuyển thư từ và đồ vật. Cũng gọi tắt là Bưu cục. Ta gọi là Bưu điện.