Có 1 kết quả:

bưu phí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiền trả cho việc gửi thư từ đồ vật.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền trả cho việc gửi thư từ đồ vật.